Friday, September 22nd

Mass - St. Joseph • 8:15am - 8:45am
Saturday, September 23rd

St. Padre Pio da Pietrelcina
Sunday, September 24th

Mass • 8:00am - 9:00am
Adult Religious Education Class - St. Joseph • 7:00pm - 8:00pm
Monday, September 25th

Mass - St. Joseph • 8:15am - 8:45am
Tuesday, September 26th

Sts. Cosmas and Damian
Mass - St. Joseph • 8:15am - 8:45am